Navarathri  Day 1

Devi : Maaheswari Flower :Malligai Neivedhyam :Ven pongal Thithi  : Pradhamai Kolam :Arisi maavaal (rice flour) pottu kolam poda vendum.(Draw rangoli by using rice flour.) Raagam  : Thodi Raagam Slokam   : Om swethavarnaayai  vidhmahe soola hasthaayai dheemahi thanno Maaheshwari Prachodayaath

Navarathri  Day 2

Devi: Kowmaari Flower:Sevvarali Neivedhyam: Puliyodharai Thithi: Dwitheeyai Kolam:maavinal kolam . (Draw rangoli by using wet flour.) Raagam:kalyaani Slokam: Om Siki vaahanaaya vidhmahe Sakthi Hasthaayai Dheemahi Thanno kowmaari Prachodayaath

Navarathri  Day 3

Devi: Vaaraahi Flower:Champangi Neivedhyam:Sakkarai pongal Thithi:thrutheeyai Kolam:malar  kolam poda vendum . (Draw rangoli by using flowers-pookolam.) Raagam:kaambhodhi Slokam: Om Magishathvajaaya vidhmahe Thanda Hasthaaya Dheemahi Thanno Vaaraahi Prachodayaath

Navarathri  Day 4

Devi:  Lakshmi Flower: JaathiMalli Neivedhyam:Kadhamba Saadham Thithi:chathurthi Kolam:Atchadhai kondu padikattu pola kolamida vendum (Draw rangoli in shape of steps by using atchatai (mix of rice,turmeric,ghee.)) Raagam:bhairavi Slokam: Om Padma Vaasinyai cha Vidhmahe Padmalochanee sa Dheemahi Thanno Lakshmi prachodayaath

Navarathri  Day 5

Devi:  Vaishnavi Flower: Paarijaatham & Mullai Neivedhyam: Curd Rice Thithi: panchami Kolam: kadalai maavaal paravai kolam poda vendum (Draw a bird like rangoli by using Bengal gram flour.) Raagam:panchamaavaranai  keerthanai paada vendum.bandhuvaraali Slokam: Om Syaamavarnaayai  Vidhmahe Chakra Hasthaayai Dheemahi Thanno Vaishnavi Prachodayaath

Navarathri  Day 6

Devi : Indraani Flower:Semparuthi Neivedhyam:Coconut rice Thithi:sashti Kolam:kadalai maavinaal Devi naamathai kolamida vendum  (Write the name of the goddess  using Bengal gram flour.) Raagam:Neelaambari Slokam: Om Kajathvajaayai vidhmahe Vajra Hasthaaya Dheemahi Thanno Iyndree Prachodayaath

Navarathri  Day 7

Devi: Saraswathi Flower:Malligai & mullai Neivedhyam:Lemon rice Thithi:Sapthami Kolam:Narumana malargalaal kolamida vendum (Draw rangoli by using  fragrant flowers-pookolam.) Raagam:Bilahari Slokam: Om Vaakdevyai  vidhmahe Vrinji pathnyai sa Dheemahi Thanno Vaani Prachodayaath

Navarathri  Day 8

Devi: Durga Flower:Roja Neivedhyam: Paayasaannam Thithi:ashtami Kolam:padma kolam  (Draw traditional lotus shaped rangoli) Raagam:punnagavaraali Slokam: Om Magisha mardhinyai vidhmahe Durga devyai Dheemahi Thanno Devi Prachodayaath

Navarathri  Day 9

Devi: Saamundaa Flower:Thaamarai Neivedhyam:Akaaravadisil Thithi:navami Kolam:Vaasanai podigalal aayudham pola kola mida vendum (Draw weapon shaped rangoli  by using fragrant  powder.) Raagam:vasantha raagam Slokam: Om Krishna varnaayai vidhmahe Soola Hasthaayai Dheemahi Thanno Saamundaa Prachodayaath

Vijaya dasami Devi: Vijaya Flower: Malligai,Roja Neivedhyam: sakkarai pongal,sweets Thithi: dasami Slokam: Om Vijayaa devyai  vidhmahe Mahaa Nithyaayai Dheemahi Thanno DEVI Prachoday


Order Now